Trung tâm Tư vấn thiết kế và kiến trúc

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Trung tâm tư vấn thiết kế và kiến trúc thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan, số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại: 02033.666.968

- Fax: 02033.666.968 

- Email: tttvtkkt.ub@quangninh.gov.vn

2.  Quy định chức năng nhiệm vụ: 

Điều 1. Trung tâm tư vấn thiết kế kiến trúc trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm chi phí hoạt động; Thực hiện chức năng: tư vấn phản biện chuyên ngành cho UBND Thành phố; giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác tư vấn khảo sát, quy hoạch và thiết kế xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên ngành cấp trên.

Điều 2. Trung tâm tư vấn thiết kế kiến trúc chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố.
Trung tâm tư vấn thiết kế kiến trúc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm tư vấn thiết kế kiến trúc:
1. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố tiến hành khảo sát thiết kế chi tiết các quy hoạch trên địa bàn (sau khi có quy hoạch tổng thể).
1.1 Tham gia góp ý và định hướng, chương trình, dự án về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.
1.2 Phối hợp xây dựng các đề án, dự án quy hoạch, thiết kế kỹ thuật công trình, khảo sát lập dự toán, trích thửa theo sự chỉ đạo của UBND thành phố.
1.3 Tư vấn khảo sát, trích thửa lập dự toán bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng giải phóng mặt bằng.
1.4 Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng.
2. Phối hợp với các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn nghiên cứu, đề xuất địa điểm xây dựng của các cơ quan, đơn vị báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.                                                           
2.1 Tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành xây dựng và của địa phương về: Quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị.
2.2 Tư vấn lập quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn; các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị; chi tiết xây dựng đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn theo kế hoạch của UBND thành phố, hoặc theo yêu cầu của các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
3. Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng, điện sinh hoạt, cấp thoát nước, khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế quy hoạch chi tiết và các công trình kiến trúc khác trong và ngoài thành phố.
3.1 Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong và ngoài thành phố.
3.2 Tư vấn lập đề cương, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.
4. Thiết kế mẫu các khu nhà ở dân cư, tư vấn giám sát các công trình xây dựng cơ bản, tư vấn đấu thầu, được tham gia đấu thầu thiết kế và quy hoạch các công trình xây dựng của Nhà nước, tập thể và tư nhân trên địa bàn.
4.1 Tư vấn thẩm tra các đề án, dự án quy hoạch và thiết kế công trình do các tổ chức tư vấn và các đơn vị khác lập theo sự chỉ đạo của UBND thành phố.
4.2 Tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
4.3 Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu, tư vấn thẩm tra báo cáo Kinh tế kỹ thuật và dự toán các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản.
4.4 Quản lý, lập hồ sơ thanh quyết toán.
4.5 Kiểm định chất lượng các công trình xây dựng theo chỉ đạo của UBND thành phố.
4.6 Làm hồ sơ thiết kế, thủ tục cấp phép xây dựng cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu.
5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân thành phố giao.
Điều 4. Tổ chức bộ máy, biên chế:
Trung tâm tư vấn thiết kế kiến trúc gồm: Giám đốc, Các Phó Giám đốc và viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.                           
Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp do UBND tỉnh giao hằng năm theo quy định để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điều 5. Nguyên tắc hoạt động:
Trung tâm tư vấn thiết kế kiến trúc làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện theo quy chế dân chủ.
- Giám đốc: Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố, cơ quan ngành dọc cấp trên và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, điều hành các  hoạt động của Trung tâm. Phối hợp với người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.  
- Các Phó Giám đốc: Là người giúp Giám đốc chỉ đạo, thực hiện một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng hoặc phân công.
- Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND thành phố quyết định bổ nhiệm theo tiêu chuẩn và quy định của pháp luật. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm và các chế độ, chính sách đối với cán bộ lãnh đạo Trung tâm do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo quy định của pháp luật. 
- Nhiệm vụ của cán bộ, viên chức của Trung tâm do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Cán bộ, viên chức của Trung tâm được bố trí theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí từng công việc và tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức nhà nước theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản pháp luật của Nhà nước quy định.
Điều 6. Mối quan hệ công tác và sinh hoạt:           
- Mối quan hệ công tác giữa Trung tâm tư vấn thiết kế kiến trúc với các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường của thành phố là mối quan hệ phối hợp để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và ngành dọc cấp trên.
- Cán bộ, viên chức của Trung tâm chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế của cơ quan, các quy định của phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, viên chức nếu vi phạm khuyết điểm sẽ bị xử lý, kỷ luật theo quy định của pháp luật.
- Hàng tháng Giám đốc tổ chức họp đơn vị một lần để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai nhiệm vụ tiếp theo.

3. Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Vũ Hồng Vân

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm tư vấn Thiết kế Thành phố

- Điện thoại: 0989121303

- Email: vuhongvan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Hà

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn Thiết kế Thành phố

- Điện thoại: 0333661969 - 01689066500

- Email: tranthihongha@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Trần Quang Đông

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn Thiết kế Thành phố

- Điện thoại: 0333661969 

- Email: tranquangdong@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Chí Trung

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn Thiết kế Thành phố

- Điện thoại: 0904547373

- Email: nguyenchitrung@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Hoàng Thành Long

- Chức vụ: Kỹ thuật

- Điện thoại: 0907.287.666

- Email: hoangthanhlong@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thị Nha Trang

- Chức vụ: Kế toán

- Điện thoại: 0907.197.888 

- Email: nguyenthinhatrang@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hưng

- Chức vụ: Kỹ thuật

- Điện thoại: 0904.055.204

- Email: nguyenngochung@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Hoàng Ngọc Minh

- Chức vụ: Kỹ thuật

- Điện thoại: 0912.282.367

- Email: hoangnngocminh@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Đăng Long

- Chức vụ: Kỹ thuật

- Điện thoại: 0979.218.166

- Email: nguyendanglong@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Viết Nga

- Chức vụ: Văn phòng

- Điện thoại: 0919.793.276; 0168.931.6666

- Email: nguyenvietnga@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Trần Thái

- Chức vụ: Kỹ thuật

- Điện thoại: 0934.620.666

- Email: vutranthai@quangninh.gov.vn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4237 Tổng lượt truy cập 87962326