Các quy hoạch chiến lược

Quyết định số 6083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ngày 10/09/2015 phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Uông Bí đến năm...

Quyết định số 5318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ngày 30/08/2016 V/v Phê duyệt đề án phát triển dịch vụ thương mại phục vụ du lịch Yên...

Quyết định số 5780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ngày 29/11/2013 "Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Uông Bí...

Quyết định số 4178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ngày 22/07/2015 Phê duyệt báo cáo quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập...

Quyết định 1088/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Uông Bí đến năm 2030,...

Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành...

Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh: Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của thành...