Dự án tôn giáo

Quyết định số 6467/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 bảo tồn,...

Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng...

Quyết định số 3961/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng, nâng...

Công văn số 1479/UBND-QH1 ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v địa điểm xây dựng Nhà nguyện Giáo họ Vàng Danh tại phường Vàng Danh, thành phố...