Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Uông Bí

I. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Uông Bí 

- Địa chỉ: Số 3, phố Trần Hưng Đạo, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại/ Fax: 0203 3 854 204

- Email: td_txub@quangninh.gov.vn 

 

II. Tổ chức bộ máy

 

 

- Đồng chí: Trần Văn Giầu

- Chức vụ: Bí thư Thành Đoàn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân xã hội học; Thạc sỹ công tác xã hội

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0936.620.468
- Email:
 tranvangiau@quangninh.gov.vn  

                                                                                        

- Đồng chí: Lê Hoàng Long

- Chức vụ: Phó Bí thư Thành đoàn Uông Bí

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, ĐH Sundefland, vương quốc Anh

- Điện thoại: 0986967999

- Email: lehoanglong@quangninh.gov.vn

 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/thanh%20uy/Nghia%20(4-10-84).JPG

 

- Đồng chí:  Nguyễn Thị Len

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0915.515.085 

- Email: nguyenthilen@quangninh.gov.vn

 

 

I- NHIỆM VỤ CHUNG CỦA CƠ QUAN THÀNH ĐOÀN

Cơ quan Đoàn thanh niên thành phố Uông Bí là cơ quan chịu sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng bộ thành phố; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào TTN của Tỉnh đoàn Quảng Ninh, có trách nhiệm lãnh đạo tổ chức Đoàn trong toàn thành phố và tham mưu cho BCH, BTV Thành Đoàn xây dựng các chủ trương biện pháp, các nghị quyết và kế hoạch công tác của Đoàn nhằm tập hợp giáo dục và vận động thanh thiếu nhi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố và hoàn thành các nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào TTN. Đồng thời nhận sự uỷ quyền, thay mặt BTV Thành đoàn quyết định các chủ trương trong quá trình điều hành, triển khai, chỉ đạo đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nghị quyết, Điều lệ Đoàn của các cơ sở trực thuộc, của cán bộ đoàn viên theo chức năng quyền hạn đã quy định.
II- CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CƠ QUAN.
    1- Đối với Thành uỷ:
    Tổ chức Đoàn thanh niên thành phố đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối của Thành uỷ. Do vậy cơ quan Thành đoàn có trách nhiệm giữ mối liên hệ thường xuyên trực tiếp với Thành uỷ, mà trước hết là Thường trực Thành uỷ, cơ quan Thành đoàn vừa là những người tham mưu đắc lực, vừa là người tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ đối với lực lượng tuổi trẻ trong Thành phố.
    Đối với các Ban xây dựng Đảng của Thành uỷ (Ban Tổ chức, Tuyên giáo, UBKT, Dân vận) và Văn phòng Thành ủy: Cơ quan Thành đoàn có mối quan hệ bình đẳng và phối hợp nhằm thực hiện tốt công tác đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy Đảng giao phó.
    2- Đối với Tỉnh đoàn:
    Là cơ quan lãnh đạo cấp trên trực tiếp của Thành đoàn, vì vậy cơ quan Đoàn thanh niên thành phố có nhiệm vụ chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết và chịu sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn.
    3- Đối với UBND thành phố:
    Xuất phát từ vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cơ quan Thành đoàn có mối quan hệ mật thiết với UBND thành phố. Là người cộng tác đắc lực trong việc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền, đồng thời cùng cộng đồng trách nhiệm thực hiện công tác vận động thanh niên của Đảng.
    4- Đối với MTTQ và các tổ chức Đoàn thể quần chúng (Hội LH Phụ nữ, Hội Nông dân, LĐLĐ, Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ) Tổ chức đoàn là thành viên của MTTQ và có mối quan hệ bình đẳng cùng phối hợp trong công tác vận động giáo dục các đối tượng thanh thiếu niên, do vậy Cơ quan Thành đoàn thường xuyên tham gia tiếp thu ý kiến, phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức Đoàn thể nhằm hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời phối hợp hỗ trợ MTTQ, các đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ.
    5- Đối với cấp ủy Đảng cơ sở:
    Đó là mối quan hệ cộng quản trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Đoàn, trong công tác tổ chức, cán bộ Đoàn cấp cơ sở.
    III. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
    1- Cơ quan Đoàn Thanh niên thành phố thực hiện chế độ thủ trưởng theo nguyên tắc tập trung dân chủ (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách), do vậy đồng chí Bí thư Thành đoàn là thủ trưởng cơ quan; người có trách nhiệm cao nhất trong việc điều hành cùng tập thể BCH và cơ quan, chịu trách nhiệm trước Đoàn cấp trên, trước Đảng bộ thành phố về các mặt hoạt động của Đoàn, đồng thời thống nhất cùng các đồng chí trong Thường trực điều hành công việc hàng ngày trên cơ quan như một cơ quan độc lập theo quy định của pháp luật và chỉ đạo đối với các cơ sở.
    2- Các đồng chí Thường trực Thành đoàn, có nhiệm vụ cụ thể.
    2.1 Đồng chí Bí thư Thành đoàn - Trực tiếp là thủ trưởng cơ quan: Chịu trách nhiệm chung các công việc của Thành đoàn, của Cơ quan, trực tiếp là Chủ tài khoản của cơ quan, chịu trách nhiệm công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, các hoạt động đối nội, đối ngoại của cơ quan, phân công công việc cho cán bộ cơ quan dưới quyền theo chức năng quy định. Nghiên cứu, xử lý thông tin 2 chiều giữa Thành đoàn với Tỉnh đoàn, với Thành ủy, với lãnh đạo HĐND - UBND thành phố, với các cơ sở Đoàn và một số ngành liên quan, MTTQ và các đoàn thể thành phố. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động khối xã, phường, trường học, Ủy ban kiểm tra Thành đoàn, Hội đồng đội Thành phố, công tác vốn vay ưu đãi qua ngân hàng chính sách và qua các ngân hàng thương mại của thanh niên; chương trình phát triển thanh niên của thành phố, tham gia các buổi tiếp công dân của Thành phố theo quy định.
    2.2 Đồng chí Phó Bí thư Thành đoàn:
    - Giúp việc trực tiếp cho đồng chí Bí thư và thay đồng chí Bí thư điều hành công việc của cơ quan và của chỉ đạo hoạt động công tác đoàn của thành phố khi đi vắng, các nhiệm vụ cụ thể như sau:
    - Trực tiếp điều hành, đôn đốc, kiểm tra công việc hàng ngày trên cơ quan và đối với cơ sở, chịu trách nhiệm ký duyệt các văn bản, Nghị quyết trong thẩm quyền, chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo định kỳ với đồng chí Bí thư Thành đoàn về các công việc được phân công, phụ trách thi đua Khối CN HCSN - LLVT; phụ trách về công tác xây dựng xã hội học tập; xây dựng cơ quan, đơn vị hiếu học; Hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh nhân đạo, đồng thời phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”; Hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, pháp luật của nhà nước đến với Đoàn viên thanh niên, giữ quan hệ với các cơ quan Báo chí của Trung ương và địa phương, với BTG, Ban Dân vận VP Thành uỷ; một số phòng Ban, ngành thành phố; các ban chuyên môn tỉnh đoàn; chỉ đạo việc xuất bản bản tin nội bộ của Thành đoàn theo quý, các hoạt động của Hội liên hiệp thanh niên thành phố; giúp thành đoàn tham gia lãnh đạo công của Hội cựu thanh niên xung phong; đồng thời cùng đồng chí bí thư chỉ đạo các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; tham gia công tác dân số gia đình trẻ em của thành phố; công tác hỗ trợ gia đình trẻ thoát nghèo hàng năm; phụ trách các công việc về tuyên tuyên truyền phòng chống TNXH, các mô hình sáng tạo trẻ, phát triển kinh tế của thanh niên gắn với phụ trách giữ quan hệ với ban chỉ đạo 138 thành phố (Các Phòng LĐTBXH, Trung tâm y tế, Quỹ KK PNPT, Công an, Quân sự thành phố); các cở sở Đoàn ngành Than đóng trên địa bàn Thành phố.
    3- Đối với các cán bộ phụ trách Khối thi đua của Đoàn (Khối CN-HCSN-LVT, Khối phường xã, Khối trường học, khối Đội (TNNĐ)) chịu sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan – đồng chí Bí thư Thành đoàn, và các đồng chí Phó BT, UV BTV trên cơ quan Thành đoàn khi được phân công phụ trách; các Khối công tác Đoàn - Đội có mối quan hệ hữu cơ trong một thể thống nhất về ý chí và hành động.
    Các đồng chí Trưởng các khối có thể là thường trực, thường vụ Thành đoàn phải chịu trách nhiệm trước tập thể Thường trực với cương vị là người tham mưu, là người trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các mặt hoạt động của các cơ sở trong phạm vi mình phụ trách, phải nghiêm túc thực hiện chế độ đi báo công, về báo việc, duy trì chế độ giao ban và chế độ báo cáo tổng hợp theo định kỳ đối với Thường trực cơ quan, Chủ động tham mưu các nội dung giao ban các khối thi đua theo phân công của Thường trực. Đôn đốc các công việc hàng ngày của Đoàn; việc thu nộp Đoàn phí, Quỹ Kế hoạch nhỏ, các khoản thu khác của cơ sở theo đúng quy định về thời gian, tỷ lệ và số lượng được giao.
    Các đồng chí Trưởng khối còn là thành viên của Hội đồng thi đua khen thưởng của Đoàn, có trách nhiệm tham gia bình xét các danh hiệu và phân loại các cơ sở Đoàn theo quy định 6 tháng, một năm, bình xét đề nghị các danh hiệu thi đua của Đoàn và của tổ chức Đoàn cấp dưới đề nghị khen thưởng.
    4- Cán bộ cơ quan:
    - 01 Đồng chí phụ trách khối xã, phường và tham mưu các công việc khác (Đ/c Toàn):
    Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị khối xã, phường thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo sự chỉ đạo của BCH, BTV Thành đoàn; xây dựng các chương trình, kế hoạch, công văn, hướng dẫn phù hợp với khối mình phụ trách, chủ động xây dựng lịch và chương trình giao ban hàng tháng, hàng tuần khi họp cơ quan báo cáo kết quả công việc được phân công cho thường trực Thành đoàn; chịu trách nhiệm trước công việc được giao; tham mưu các công việc khác khi có chỉ đạo; Chuyển công văn đến cơ sở.
 
    - 01 Đồng chí quản lý kho tư liệu của cơ quan, phụ trách Khối đoàn trường học, khối đội và tham mưu các công việc có liên quan đến hoạt động của khối Đội và khối trường học (Đ/c Hằng):
    Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đặc biệt là các trang thiết bị phục vụ cho nghiệp vụ công tác Đoàn của thành phố và cơ sở, phối hợp nhắc nhở và trực tiếp việc vệ sinh các phòng làm việc của cán bộ cơ quan hàng ngày; Tham mưu các báo cáo: tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và các báo cáo chuyên đề, cùng đồng chí Trang viết tin bài hoạt động của Thành đoàn gửi tỉnh đoàn.
    Phụ trách theo dõi khối Đội và khối Đoàn trường học; tham mưu các công việc khác khi có chỉ đạo của thủ trưởng và phó thủ trưởng cơ quan.
    - 01 Đồng chí phụ trách khối CN HCSN – LLVT, chuyển công văn đến cơ sở và tham mưu các công việc khác (Đ/c Linh):
    Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị khối CN HCSN – LLVT thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo sự chỉ đạo của BCH, BTV Thành đoàn; xây dựng các chương trình, kế hoạch, công văn, hướng dẫn phù hợp với khối mình phụ trách chủ động xây dựng lịch và chương trình giao ban hàng quý theo quy định, hàng tuần khi họp cơ quan báo cáo kết quả công việc được phân công cho thường trực Thành đoàn; chịu trách nhiệm trước công việc được giao; tham mưu các công việc khác khi có chỉ đạo; Chuyển công văn đến cơ sở.
    - 01 đồng chí quản lý sổ sách, con dấu, công văn đến, công văn đi, tham mưu giúp việc cho đồng chí Bí thư, phó bí thư, BCH, BTV Thành đoàn (Đ/c Trang): Có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng cơ quan tiếp nhận, phát hành, ấn loạt các văn kiện và báo chí hàng ngày, mọi công văn, văn bản phát hành đi phải được vào sổ, pho to gửi các đơn vị liên quan và cơ sở kịp thời và lưu lại bản gốc tại kẹp quản lý công văn của cơ quan;  đôn đốc duy trì nội vụ, trật tự trong cơ quan, quản lý tủ sách của cơ quan; duy trì nhắc nhở chế độ tổng vệ sinh từng phòng làm việc của mỗi cán bộ cơ quan. Trực tiếp vệ sinh, dọn dẹp phòng Thủ trưởng cơ quan hàng ngày; chuẩn bị điều kiện họp cơ quan đầu giờ ngày thứ 2 hàng tuần và các cuộc họp của cơ quan, tham mưu các công việc khác khi có chỉ đạo. Chịu trách nhiệm quản lý các con dấu của Đoàn, theo dõi việc sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật; phối hợp với đồng chí Hằng phụ trách hoạt động Hội đồng đội, viết tin bài hoạt động của Thành đoàn gửi tỉnh; Phụ trách thủ quỹ cơ quan.
    - 01 Đồng chí phụ trách chuyển công văn đến các cơ sở và tham mưu, phối hợp chuẩn bị, thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công (Đ/c Hùng):
    Có trách nhiệm in sao đóng dấu các văn bản chỉ đạo của Thành đoàn, chuyển đến các cơ sở đảm bảo đến tận nơi, kịp tiến độ, kiểm tra việc ký nhận của đơn vị nhận công văn, đôn đốc triển khai thực hiện; tham mưu các công việc khác khi có chỉ đạo; phối hợp cùng đồng chí Hằng phụ trách Khối trường.
    Phối hợp với đồng chí Trang trong công tác văn phòng, theo dõi, quản lý công văn, giấy tờ; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các cuộc họp của cơ quan, các hội nghị của Đoàn.
    - 01 đồng chí phụ trách tài chính, kế toán của cơ quan (Đ/c Len):
    + Thực hiện đầy đủ các quy định vể quản lý, thu chi tài chính theo quy định của pháp luật; tham mưu các nội dung chi theo đúng mục đính và quy định.
    + Các sổ sách theo dõi quản lý tài chính phải rõ ràng, hàng tháng phải quyết toán trên sổ sách (vào ngày cuối cùng của tháng đó).
    + Trong quá trình chi hoặc tạm ứng nhất thiết phải được sự nhất trí của đồng chí Bí thư (Thủ trưởng cơ quan) và phải có giấy đề nghị, biên nhận. Các kinh phí hội họp, kinh phí cho tổ chức hoạt động phong trào, đồng chí phụ trách tài chính phải quyết toán một cách kịp thời.
    + Chuẩn bị kinh phí và quyết toán kịp thời.
    5- Một số quy định khác:
    - Chế độ quản lý và phát hành văn kiện: Thường trực cơ quan có trách nhiệm xử lý các văn kiện, văn kiện chuyển về Khối nào thực hiện thì đồng chí Trưởng khối đó chịu trách nhiệm quản lý các văn kiện đó, hàng ngày thống nhất chỉ có Thường trực duyệt và ký tên, đóng dấu, sau đó mới được phát hành. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ khác chỉ ký khi đã được Thường trực ủy quyền hoặc bàn giao cụ thể. Văn kiện chuyển qua mạng phải có sự thống nhất của đồng chí Bí thư – Thủ trưởng cơ quan, hoặc đồng chi Phó Bí thư phụ trách mảng công tác đó hoặc được đồng chí Bí thư ủy quyền.
    - Tất cả các cơ sở vật chất cơ quan trang bị cho đồng chí nào thì đồng chí ấy phải chịu trách nhiệm bảo quản, giữ gìn, sử dụng, nếu hỏng mất phải xem xét quy trách nhiệm cụ thể, nếu xét thấy cần thiết do chủ quan gây nên thì phải bồi thường theo giá trị tương đương.
    - Cán bộ Cơ quan thực hiện chế độ làm việc theo Luật cán bộ công chức do Nhà nước quy định ngoài quy định của Nhà nước còn phải tham gia các hoạt động ngoài giờ hành chính theo đặc thù của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khi công việc và cơ sở yêu cầu, thường xuyên vệ sinh cơ quan, sắp xếp phòng làm việc ngăn nắp, khoa học.
    - Các văn kiện từ nơi khác chuyển đến, bộ phận Văn phòng phải nhận, mở vào đầu giờ chiều các ngày, vào sổ và gửi ngay tới Thường trực để Thường trực xử lý (những Công văn đích danh gửi một đồng chí nào trong cơ quan thì bộ phận Văn phòng trong cơ quan không được mở mà phải gửi trực tiếp cho đồng chí đó, nếu công văn không có phong bì chuyển đồng chí Thủ trưởng nắm bắt để điều hành).
    - Cơ quan thống nhất hội ý công việc hàng tuần để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai công việc tuần tới, trên cơ sở nhiệm vụ của từng đồng chí. Thời gian có thể thay đổi nhưng thường bố trí vào sáng thứ 2 hàng tuần.
    - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đề nghị các đồng chí cán bộ cơ quan phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, trách nhiệm cùng phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
    - Chế độ nghỉ: Chế độ nghỉ phép, việc riêng, ốm, nghỉ bù: Nghỉ từ 01 đến 02 ngày phải trực tiếp báo cáo Thủ trưởng cơ quan, từ 03 ngày trở lên phải có giấy đề nghị và phải được Thủ trưởng cơ quan đồng ý.
    * Trên cơ sở các công việc nhiệm vụ được giao, kế hoạch về chương trình công tác Đoàn phong trào thanh thiếu nhi hàng năm giao cho các đồng chí cán bộ cơ quan:
    Theo việc được phân công, đồng chí phụ trách có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện những việc trong kế hoạch đã được phê duyệt có trách nhiệm tham mưu cho đồng chí Bí thư trước 15 ngày (trừ các công việc đột xuất) để chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện. Các hoạt động cán bộ làm sáng tạo tiết kiệm mang lai hiệu quả tốt, tùy theo công sức đóng góp, Thủ trưởng cơ quan xem xét hỗ trợ kinh phí Điện thoại, xăng xe cho cán bộ đồng thời là cơ sở để bình xét thi đua và làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức vào cuối năm.
    Căn cứ vào các đầu việc trên đồng chí được giao phụ trách có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện, xây dựng dự toán báo cáo Thủ trưởng cơ quan để triển khai thực hiện.
    Các đồng chí cán bộ trong cơ quan phải chấp hành Quy chế làm việc, hàng tháng, quý và 6 tháng bình xét 1 lần để trên cơ sở đó đánh giá trình độ năng lực của từng cán bộ cơ quan, hàng năm đều có khen thưởng động viên cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4242 Tổng lượt truy cập 662197569