Hội Nông dân Thành phố

Giới thiệu về Hội nông dân Thành phố

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

Địa chỉ         :  Khu 2 - Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh

Điện thoại   :  02033855391

E-mail: hnd.ub@quangninh.gov.vn

 

* Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội:

Chức năng:

1. Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ,

 tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

2. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước về khối đại

đoàn kết toàn dân tộc.

3. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, tổ

chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

2.Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

3. Các cấp Hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

4. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu,  nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. 

6. Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi. học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hóa nông sản, văn hóa Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

 

2. Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Hoàng Kim Hoàn

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ thực phẩm, cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02033.855391 - 0915.471.008

- Email: hoangkimhoan@quangninh.gov.vn

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/Cac%20phong%20ban/-pctnongdan.jpg

 

Đồng chí: Phạm Ngọc Bích

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố 

Trình độ chuyên môn: Đại học khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia HN. Cử nhân khoa học ngành môi trường; Cử nhân Luật kinh tế.

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02033.852.513 - 0986.423.888

Email: phamngocbich@quangninh.gov.vn

 

* Lĩnh vực phụ trách: 

1.  Đồng chí: Hoàng Kim Hoàn - Chủ tịch -  Phó trưởng Khối, phó tiểu ban kiểm tra – giám sát Khối MTTQ & các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

- Quản lý điều hành mọi hoạt động của cơ quan, chủ tài khoản, trực tiếp điều hành quản lý tài chính ngân sách và tài sản cơ quan chịu trách nhiệm trước Thành uỷ, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh về mọi mặt hoạt động của Hội Nông dân và cơ quan Hội Nông dân Thành phố.

- Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác đối ngoại và giữ mối quan hệ với tỉnh Hội, Thành uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, ban ngành của Thành phố.

- Trực tiếp ký và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, nội quy, quy chế, quy định áp dụng trong cơ quan, trong tổ chức Hội các báo cáo của cơ quan, của tổ chức Hội từ 6 tháng trở lên.

- Phụ trách các xã, phường:  Thượng Yên Công, Phương Đông, Phương Nam,  Yên Thanh.

2. Đồng chí: Phạm Ngọc Bích - Phó Chủ tịch - Phó tiểu ban Dân chủ - Pháp luật Khối MTTQ & các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

- Thay mặt thủ trưởng cơ quan khi đi vắng, để giải quyết những công việc được phân công.

- Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, các phong trào thi đua, công tác tuyên giáo, Trưởng ban điều hành Qũy hỗ trợ nông dân…

Trực tiếp ký một số văn bản, báo cáo do Thường trực Hội phân công.

- Phụ trách các xã, phường: Nam Khê, Trưng Vương,  Bắc sơn, Vàng Danh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 5092 Tổng lượt truy cập 662200547