Hội Cựu chiến binh Thành phố

Giới thiệu Hội Cựu chiến binh Thành phố

I. Thông tin chung:  

- Tên tổ chức Hội: Hội Cựu chiến Binh Thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Khu 2, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại: 0203.3.855.743 

- Email: hccb_txub@quangninh.gov.vn 

II. Tổ chức bộ máy

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/thanh%20uy/tran%20xuan%20dong.jpg

- Đồng chí: Trần Xuân Đông

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

 - Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0333.855743 - 0913.261.059

- Email: hccb_txub@quangninh.gov.vn

 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/thanh%20uy/hoang%20van%20loi.jpg

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hạnh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Sỹ quan chỉ huy tham mưu

- Điện thoại: 0983.662.147

- Email: nguyenvanhanh@quangninh.gov.vn

 

   

 

III. Chức năng của Hội: Hội CCB Thành phố Uông Bí có chức năng:  

Đại diện ý chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên và CCB. Hội làm tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

IV. Nhiệm vụ Hội Cựu chiến binh Thành phố Uông Bí có nhiệm vụ:

1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu , hoạt động pháp hoạt của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật vê dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên Hội Cựu chiến binh, Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh.

3. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

4. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viện và Cựu chiến binh, nâng cao đời sống vật chất , tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghòe, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và Cựu chiến binh.

6. Phối hợp với đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực , tự cường cho thế hệ trẻ.

7. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

V. Quyền hạn của Hội:

Là cơ quan đại diện của Hội có nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ đi vào cuộc sống của từng hội viên và chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Hội giữa 2 kỳ Đại hội.

Có trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ thị Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết và hư­ớng dẫn về nghiệp vụ của Hội cấp trên. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, và Hội cấp trên giao cho góp phần xây dựng địa ph­ương giầu mạnh.

Căn cứ vào Nghị quyết của Thành uỷ, HĐND, ch­ương trình công tác của UBND, h­ướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, tổ chức tốt những kỷ niệm lớn của đất n­ước, của địa ph­ương, của Hội. Xây dựng ch­ương trình công tác hàng tháng, quý, năm phù hợp với từng thời kỳ.

Tổ chức hội nghị học tập bồi d­ư­ỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội. Tổ chức rút kinh nghiệm xây dựng các chuyên đề để nhân điển hình tiên tiến, ngư­ời tốt việc tốt, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu n­ư­ớc, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng Hội trong sạch vững mạnh hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra.

Thư­ờng xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội trư­ởng thành lớn mạnh có số lượng đông, phát triển Hội cơ sở trong các cơ quan doanh nghiệp đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng và nguyện vọng của anh chị em Cựu chiến binh. Tổ chức Hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền là thành viên nòng cốt của MTTQ là niềm tin tưởng của nhân dân.

Luôn chăm lo đến đời sống tinh thần vật chất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên gặp khó khăn, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình để thực hiện chủ trư­ơng giảm nghèo và động viên hội viên tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phư­ơng theo mô hình nông lâm ngư nghiệp, du lịch dịch vụ để từng bư­ớc nâng cao mức sống cho hội viên.

Th­ường xuyên chỉ đạo, h­ướng dẫn tạo điều kiện cho Ban Kiểm tra thực hiện theo từng chức năng quyền hạn chức trách của Ban Kiểm tra một năm ít nhất tổ chức kiểm tra, giám sát Hội cơ sở được 2 lần theo Nghị quyết, trường hợp cần thiết thì chỉ đạo kiểm tra, giám sát đột xuất, giải quyết kịp thời v­ướng mắc tồn tại khiếu nại của hội viên.

Định kỳ quý  họp BCH một lần, đánh giá kết quả hoạt động của Hội, đề ra phương hư­ớng nhiệm vụ hoạt động quý sau. Cải tiến tác phong lề lối làm việc thường xuyên, sâu sát cơ sở nắm chắc tình hình giúp đỡ giải quyết v­ướng mắc tại cơ sở, nắm chắc, phản ảnh kịp thời với cấp ủy Đảng và chính quyền, Hội cấp trên.

VI. Chức trách nhiệm vụ đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB Thành phố:

1. Chức trách nhiệm vụ đồng chí Trần Xuân Đông Chủ tịch Hội CCB Thành phố:

- Là ngư­­­ời chịu trách nhiệm trư­ớc Đảng và Hội CCB Thành phố về lãnh đạo tổ chức xây dựng hoạt động của Hội và thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của

- Chuẩn bị các nội dung kế hoạch thời gian trực tiếp điều khiển các cuộc họp của BCH và Th­ường vụ, thư­ờng trực theo nguyên tắc tập trung dân chủ và đề cao trách nhiệm cá nhân của mình.

- Là ng­ư­ời chủ trì của Hội luôn phải đề cao tinh thần trách nhiệm, vai trò gư­ơng mẫu trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, qui định của Nhà nước, chính quyền và Nghị quyết của Hội, gư­ơng mẫu trước hội viên và quần chúng nhân dân, chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững vàng về chính trị, mạnh về tổ chức, đoàn kết thống nhất trên dư­ới một lòng.

- Phải giữ mối quan hệ mật thiết và hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể thành phố để làm tốt chức năng nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phư­ơng.

- Luôn luôn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ hội viên nhất là các đồng chí trong BCH, chủ tịch và phó chủ tịch Hội cơ sở. Đặc biệt là bồi d­ư­ỡng cho đội ngũ cán bộ về năng lực nghiệp vụ và hiệp đồng chặt chẽ với Ban tổ chức, Phòng nội vụ , Đảng uỷ các cấp để bố trí xếp xắp cán bộ Hội luôn đ­ược kiện toàn đáp ứng kịp thời cho hoạt động của Hội.

- Là Chủ tài khoản của cơ quan có kế hoạch xử dụng tài chính đúng mục đích tiết kiệm hoạt động có hiệu quả, chống tham ô, lãng phí .

- Phụ trách chung chịu trách nhiệm công tác tổ chức cán bộ xây dựng tổ chức hoạt động của Hội và công tác đối ngoại;

2. Chức trách, quyền hạn của đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực - Tr­ưởng Ban kiểm tra Hội CCB Thành phố:

Là phó Th­ường trực, Tham mưu giúp chủ tịch Hội về công tác xây dưng tổ chức Hội, thực hiện chức trách nhiệm vụ của trưởng ban Kiểm tra Hội, giúp Chủ tịch Hội quán xuyến điều hành mọi công việc của Hội khi chủ tich vắng; hoàn thành các công việc khi được Thường vụ, chủ tich nHội phân công

- Đối với công việc nắm bắt  tình hình hoạt động của cơ sở Hội kịp thời báo cáo với chủ tịch khi có vấn đề mới phátsinh phức.

- Giành thời gian thích hợp đi cơ sở năm tình hình thâm nhập giúp cơ sở để giải quyết những khó khăn trở ngại phát sinh

- Khi Chủ tịch đi vắng là ng­ười thay thế để giải quyết mọi công việc, khi chủ tịch về có nhiệm vụ báo cáo kết quả những việc mà mình đã thực hiện.

- Ngoài công việc trên còn đi sâu vào phụ trách công tác tuyên giáo, chính sách, phụ trách thi đua khen th­ưởng của Hội, xây dựng chỉ tiêu thi đua, bình xét thi đua hàng năm. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an, Quân sự xây dựng lực lượng an ninh tự quản, Lực lư­ợng Dân quân tự vệ - dự bị động viên; phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Giúp thư­ờng trực xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra 6 tháng, năm, trong nhiệm kỳ, chủ trì các cuộc kiểm tra.

- Giúp Chủ tịch lập dự toán ngân sách hàng năm, có kế hoạch thu, chi, thanh quyết toán đúng nguyên tắc chế độ.

- Thu nộp Hội phí theo quy định của cấp trên, đặt mua Thông tin CCB cho các Hội cơ sở, in ấn tài liệu phục vụ các cuộc họp, học tập của Hội.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4509 Tổng lượt truy cập 662198652