Phòng Tư pháp Thành phố

I. Thông tin chung

Tên cơ quan: Phòng Tư pháp - UBND thành phố Uông Bí 

Địa chỉ        :  Số 3, đường Trần Hưng Đạo, khu 2, P. Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại    : 0333.854.531 - 0333.566.869

Email công vụ: Phongtp.ub@quangninh.gov.vn

 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thành phố Uông Bí

Xem tại đây

 

III. Tổ chức bộ máy:

Đồng chí: Phạm Thị Thúy

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 

Email: phamthithuy@quangninh.gov.vn

                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa HN, kỹ sư - Quản trị doanh nghiệp, ngành Kinh tế kỹ thuật; Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0983.438.776

- Email:  nguyenthihanh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Văn Khoa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật - Cử nhân luật, ngành Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0982.585.506 

- Email: vuvankhoa@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hà Mạnh Toàn

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghịêp I- Kỹ sư Nông học; ĐH Luật HN, Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3566869 - 0989.121.636  

- Email: hamanhtoan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đinh Thị Duyên

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Vinh- Cử nhân Chính trị-Luật; ĐH Vinh - Cử nhân Luật.

- Điện thoại: 0203.3566869 - 0987.669.078

- Email: dinhthiduyen@quangninh.gov.vn

 

 

* Phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo và chuyên viên phòng Tư pháp 

+ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO PHÒNG

1. Bà Phạm Thị Thúy - Trưởng phòng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng Tư pháp.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến pháp luật; Trợ giúp pháp lý; thi đua, khen thưởng; tài chính của Phòng; giữ mối quan hệ với Lãnh đạo thành phố, các phòng, ban, ngành và UBND các xã phường; công tác Tư pháp khác theo quy định của pháp luật và sự phân công của Lãnh đạo UBND thành phố.

- Trình UBND thành phố các văn bản tham mưu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Ký chứng thực các thủ tục, hồ sơ thuộc thẩm quyền của phòng Tư pháp.

2. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó trưởng phòng

- Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:

- Chỉ đạo trực tiếp các nội dung nhiệm vụ: Ký chứng thực thuộc thẩm quyền của phòng; công tác hộ tịch; kiểm soát thủ tục hành chính và các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

- Thay Trưởng phòng ký các văn bản trong phạm vi được Trưởng phòng phân công hoặc được uỷ quyền; điều hành mọi hoạt động của Phòng, thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng hoặc UBND thành phố giao.

- Điều hành và phối hợp với phó phòng, các chuyên viên phụ trách các lĩnh vực được phân công theo thông báo này.

3. Ông Vũ Văn Khoa - Phó trưởng phòng

- Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:

- Chỉ đạo trực tiếp các mảng công tác: Theo dõi thi hành pháp luật - Xử lý vi phạm hành chính; xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; công tác hộ tịch; hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã, phường và các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

- Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo phòng theo chức năng nhiệm vụ của Phòng, định kỳ, đột xuất; giúp Trưởng phòng điều hành các hoạt động hành chính, nội vụ của phòng.

- Thay Trưởng phòng ký các văn theo quy định của pháp luật, thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng hoặc lãnh đạo UBND thành phố giao.

- Chỉ đạo trực tiếp các mảng công tác: Thi hành án dân sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã, phường và các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

- Ký chứng thực các trường hợp thuộc thẩm quyền của phòng Tư pháp khi  Trưởng phòng, phó trưởng phòng phụ trách đi vắng.

- Điều hành và phối hợp với phó phòng, các chuyên viên phụ trách các lĩnh vực được phân công theo thông báo này.

+ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUYÊN VIÊN

1. Bà Đinh Thị Duyên

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng công tác thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; phụ trách kế toán của phòng.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã, phường trong mọi lĩnh vực công tác của ngành, của Phòng.

- Theo dõi, quản lý tài liệu, hồ sơ lưu trữ và tủ sách pháp luật của phòng; làm công tác hành chính, nội vụ của Phòng.

- Tổng hợp báo cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các công chức của phòng thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

2. Ông Hà Mạnh Toàn

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng trong công tác hộ tịch; bán tài sản do vi phạm hành chính; thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; xử lý vi phạm hành chính; bồi thường Nhà nước, chuẩn tiếp cận pháp luật; thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã, phường trong mọi lĩnh vực công tác của ngành, của Phòng.

- Tổng hợp báo cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

- Thường xuyên cập nhật, lưu trữ các văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ cho công tác thẩm định văn bản của Phòng.

- Phối hợp với các công chức của Phòng thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng. 

Trên đây là nội dung thông báo về việc phân công nhiệm vụ của phòng Tư pháp thành phố Uông Bí. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức của phòng nghiêm túc thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4395 Tổng lượt truy cập 662198363