Uông Bí: Phát huy dân chủ ở cơ sở

Xác định thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, những năm qua Đảng bộ TP Uông Bí đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC.

Phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho người dân trên địa bàn.

Thời gian qua, ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp TP Uông Bí đã tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện QCDC và thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện QCDC. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp của thành phố đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời tập trung đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” với phương châm “Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân”; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những bức xúc trong nhân dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của CBCCVC...

Đặc biệt, trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thành ủy Uông Bí đã quyết liệt chỉ đạo UBND thành phố tăng cường công tác đối thoại, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài. Trực tiếp các đồng chí lãnh đạo thành phố, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các phường, xã có liên quan tổ chức đối thoại với từng hộ gia đình để giải quyết thấu đáo nguyện vọng của người dân theo đúng quy định pháp luật. Bằng tinh thần dân chủ, cởi mở, tôn trọng, lắng nghe trực tiếp ý kiến của nhân dân, qua đối thoại đã giải quyết cơ bản những vướng mắc, những ý kiến băn khoăn của nhân dân; chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp thu giải quyết..., tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách TTHC, thành phố quan tâm chuẩn hóa bộ TTHC, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp. Hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết công khai, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong tổng số 277 TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố có 18 thủ tục liên thông 3 cấp, 27 thủ tục liên thông 2 cấp, 12 thủ tục liên thông ngang (cơ quan chuyên môn - ngành dọc), 73 thủ tục thuộc ngành dọc tiếp nhận. Đối với cấp xã, có 111 thủ tục thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, 19 thủ tục thực hiện liên thông 3 cấp, 18 thủ tục liên thông 2 cấp. Thành phố tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đến nay thành phố có 242 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 (mức độ 4 là 211 thủ tục), 227 thủ tục được kết nối, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải, các hoạt động tự quản của người dân ở xã, phường trên địa bàn tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố đã tổ chức giám sát gần 60 cuộc, nội dung chủ yếu về việc thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức...; qua đó góp phần phòng chống tiêu cực, lãng phí, giải quyết tốt các mâu thuẫn, tạo sự đồng thuận, đoàn kết.

Tăng cường thực hiện QCDC trên địa bàn thành phố đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận trong mỗi cơ quan, đơn vị, sự dân chủ, bình đẳng trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Nguyễn Thanh/baoquangninh.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12032 Tổng lượt truy cập 13958896