Không thể phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn khẳng định nhất quán rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam. Khát vọng của giai cấp công nhân Việt Nam là khát vọng của đồng bào về một nền độc lập, tự do, hạnh phúc.

Giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh cùng đất nước. Ảnh: Hải Nguyễn

Bản chất giai cấp công nhân của Đảng

Hiện nay, có những biểu hiện quan niệm mơ hồ về bản chất giai cấp công nhân của Đảng, phai nhạt lý tưởng và suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên và sự tấn công không ngừng nghỉ của các thế lực thù địch.

Do đó, việc làm rõ, sâu đậm về bản chất giai cấp của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định mục tiêu, lý tưởng của giai cấp công nhân, thống nhất với tính dân tộc, phản ánh đúng bản chất, nguyên tắc và quy luật phát triển đất nước.

Cống hiến vĩ đại của các nhà mácxít đối với nhân loại là phát hiện ra sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thâu thái Đông, Tây, kim cổ làm giàu trí tuệ bản thân và dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ chủ nghĩa yêu nước đến với lý luận Mác - Lênin. Lãnh tụ Hồ Chí Minh trở thành người tìm đường, mở đường, khảo sát con đường, lựa chọn con đường và chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam theo cách mạng vô sản. Người đã có những kiến giải lý luận và thực tiễn sâu sắc về bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là một đảng kiểu mới, được thành lập là sự kết hợp giữa ba yếu tố: Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Đến nay, các thế lực thù địch, thành phần “chống cộng”, phần tử cơ hội chính trị đã và đang hằng ngày hằng giờ tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Sứ mệnh lịch sử và khát vọng lý tưởng của giai cấp công nhân

Để lý giải bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta cần phải khẳng định rằng:

Thứ nhất, cái quyết định bản chất giai cấp của Đảng không phải ở số lượng đảng viên xuất thân từ công nhân, mà cơ bản là ở nền tảng tư tưởng của Đảng: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân.

Đây là một hệ thống lý luận khoa học phản ánh đúng quy luật phát triển của xã hội được kế thừa từ toàn bộ tinh hoa lịch sử nhân loại; trang bị thế giới quan khoa học, phương pháp luận mácxít cho giai cấp công nhân và trở thành tài sản, “mặt trời soi sáng” và “trí khôn” của giai cấp công nhân trên hành trình giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Thứ hai, Đảng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đảng đại diện cho lợi ích của các giai tầng trong xã hội; quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc là thống nhất.

Đảng là đội tiên phong dũng cảm của giai cấp vô sản và là bộ tham mưu sáng suốt trong chiến lược thu phục, tập hợp, đoàn kết toàn dân, làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng.

Thực tiễn, Đảng đã nhiều lần đổi tên công khai: Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 2 - 7.1930), Đảng Cộng sản Đông Dương (10.1930 - 2.1951), Đảng Lao động Việt Nam (2.1951 - 12.1976), Đảng Cộng sản Việt Nam (12.1976 đến nay), hay có lúc rút vào hoạt động bí mật với tên gọi Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác (11.1945 - 2.1951, nhưng bản chất giai cấp công nhân là lập trường nhất quán không thay đổi trong mọi hoàn cảnh.

Thứ ba, Đảng sinh hoạt theo những nguyên tắc của Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Xuất phát từ bản chất, đặc trưng duy nhất triệt để, tiến bộ là giai cấp công nhân có tính tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất, tự giác, ý thức kỷ luật cao nên Đảng xây dựng và hoạt động tổ chức của mình là tập trung dân chủ.

Đó là nguyên tắc cơ bản nhất để sinh hoạt tổ chức chặt chẽ, nghiêm minh, phát huy sức mạnh của những người tự nguyện gắn bó với nhau, chứ không biến Đảng thành một câu lạc bộ để mọi người có thể ra vào tùy tiện, hoặc vào Đảng nói mà không làm, hoặc mỗi người một phách.

Luận giải sáng rõ những vấn đề nêu trên theo di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và theo diễn trình Đảng lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động nhận thức rằng khi xem xét về bản chất giai cấp của một chính đảng thì cần phải căn cứ vào cương lĩnh, tôn chỉ, mục đích mà Đảng đó xác định.

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), chúng ta càng phải nhận thức rõ bản chất giai cấp công nhân của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng.

TS LÊ TRUNG KIÊN - VIỆN HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC LÃNH TỤ CỦA ĐẢNG - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Theo laodong.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 18777 Tổng lượt truy cập 90716829