Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và Lớp bồi dưỡng Lịch sử Đảng khoá 1 năm 2024

Sáng 26/2, Trung tâm chính trị thành phố đã tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và Lớp bồi dưỡng Lịch sử Đảng, khoá 1 năm 2024.

Đồng chí Hoàng Quốc Trung - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố khai giảng lớp học.

Trong thời gian từ 26/2, đến ngày 3/3/2024, hơn 80 học viên, đến từ 19 chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ được nghiên cứu học tập 10 bài lý luận và chuyên đề theo Hướng dẫn số 60 ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 46 ngày 27/7/2022 của Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu và học viên dự khai giảng.

Kết thúc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, các học viên sẽ tiếp tục học lớp bồi dưỡng Lịch sử Đảng. Trong 5 ngày, các học viên được nghiên cứu học tập 03 chuyên đề theo Quyết định số 2448, ngày 26/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và 01 chuyên đề về khái quát lịch sử thành phố Uông Bí gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Uông Bí - Những mốc son lịch sử.

Quang cảnh chương trình.

Cũng trong chương trình, các học viên sẽ được tham quan, thực tế tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử và đình Đền Công.

Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4830 Tổng lượt truy cập 90989960