Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Kiên quyết, tập trung làm trong sạch bộ máy của Đảng

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 3 phần, 612 trang. Nghiên cứu cho thấy, cuốn sách trình bày có hệ thống những quan điểm, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư theo từng nhóm vấn đề góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Các bài viết cũng cho thấy sự trăn trở, quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng, với công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên-căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phải phòng ngừa.

Cuốn sách thể hiện rõ tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đóng góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Phòng, chống tham nhũng là "chống giặc nội xâm". Thiết nghĩ, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ; phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng"; một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để "không dám tham nhũng"; và một cơ chế bảo đảm để "không cần tham nhũng".

Theo đó, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để không thể tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới….

TS ĐẶNG QUỐC PHONG (PHƯỜNG 5, QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Theo nhandan.vn

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10121 Tổng lượt truy cập 15433210