Đảng bộ phường Thanh Sơn: 100% đảng viên toàn phường đã được học tập, nghiên cứu, quán triệt NQ 12 của Đảng

Ngày 9-7 tại Trung tâm hội nghị thành phố, Đảng bộ phường Thanh Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Như vậy, cùng với hội nghị trực tuyến do Thành ủy Uông Bí tổ chức, đến nay, 100% đảng viên trong toàn phường đã được nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết này.

Đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy truyền đạt Nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Báo cáo viên cấp tỉnh đã giới thiệu những nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên lĩnh vực kinh tế; Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016); phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020... Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nội dung Văn kiện thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.  Do đó, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh, của thành phố là tiền đề rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí yêu cầu, trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt nội dung các nghị quyết, chỉ thị và căn cứ tình hình thực tế, các cấp ủy phường Thanh Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở cấp mình, bảo đảm lựa chọn trúng và đúng những vấn đề trọng tâm của từng địa phương, đơn vị.   

Cũng tại hội nghị, các đại biểu về dự đã được thông qua chương trinhg hành động của Đảng bộ phường Thanh Sơn thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng, với mục tiêu: Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phường Thanh Sơn đến năm 2020 là phường phát triển về thương mại, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông, lâm nghiệp. Huy động mọi nguồn lực, tập trung cao độ các giải pháp nhằm phát triển kinh tế đạt tốc độ cao, ổn định; gắn với đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực tự chỉnh đốn, tự đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao mức sống, chất lượng cuộc sống của nhân dân. Các chỉ tiêu quan trọng được Đảng bộ phường đề ra trong 5 năm tới, đó là: Giá trị dịch vụ, ngành thương mại tăng bình quân 18%/năm; giá trị sản xuất CN - TTCN - XD tăng bình quân 12%/ năm; đến hết nhiệm kỳ giảm số hộ nghèo xuống còn 0,4% số hộ toàn phường; hàng năm có từ 250 đến 300 lao động được tạo công ăn việc làm; hàng năm kết nạp đảng viên mới đạt từ 2% trở lên so với đảng viên toàn phường.

 

 

Thanh Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 685 Tổng lượt truy cập 90905010