Bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới khóa 2 năm 2016

Ngày 28-7 Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới khóa 2 năm 2016.

Quang cảnh bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị.

Lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới khóa 2 năm 2016 có 106 học viên đến từ 26 chi bộ đảng trong toàn thành phố. Sau 8 học tập, các học viên đã được giới thiệu 9 bài học, bao gồm: Chủ nghiã Mac - Lê nin và tư tưởng HCM là nền tảng, tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của đảng ta; CNXH và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển GD&ĐT, KH&CN xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức cơ sở Đảng và một số công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và 2 chuyên đề bao gồm: tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Uông Bí trong những năm qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm phát triển thành phố giai đoạn 2016 - 2021; quan điểm chủ trương mới trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị các học viên đã nắm vững kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối cách mạng của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Trên cơ sở đó, giúp các đảng viên mới xây dựng kế hoạch, tích cực phấn đấu rèn luyện phẩm chất, đạo đức, biết vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi đơn vị, địa phương; phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Tại lễ bế giảng, Ban lãnh đạo trung tâm đã trao giấy chứng nhận cho các học viên tiêu biểu của lớp.

 

 

Mai Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4187 Tổng lượt truy cập 662197734