Số tiền thuế nộp bằng ngoại tệ còn thừa được phép bù trừ với số tiền thuế phát sinh phải nộp hoặc còn thiếu bằng đồng Việt Nam

Số tiền thuế nộp bằng ngoại tệ còn thừa được phép bù trừ với số tiền thuế phát sinh phải nộp hoặc còn thiếu bằng đồng Việt Nam

“Điều 60. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

  1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì không tính tiền chậm nộp tương ứng với khoản tiền bù trừ trong khoảng thời gian từ ngày phát sinh khoản nộp thừa đến ngày cơ quan quản lý thuế thực hiện bù trừ.

Tại khoản 1 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về Đồng tiền khai thuế, nộp thuế.

“1. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.”

Tại Điều 4 Thông số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi và tỷ giá giao dịch thực tế

  1. Các trường hợp khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi bao gồm:
  2. a) Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (trừ trường hợp dầu thô, condensate, khí thiên nhiên bán tại thị trường Việt Nam hoặc Chính phủ có quy định khác) gồm: Thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp; phụ thu đối với phần dầu lãi được chia khi giá dầu thô biến động tăng; tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia; tiền hoa hồng chữ ký...
  3. b) ...
  4. Tỷ giá giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định pháp luật về kế toán.”

Như vậy, trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa bằng ngoại tệ thuộc trường hợp khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ quy định tại Điều 4 Thông tư 80/2021/TT-BTC được thực hiện bù trừ với số thuế phát sinh phải nộp hoặc còn thiếu bằng đồng Việt Nam nhưng phải quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm xác định bù trừ.

Theo  Nguyễn Nhung - Cục Thuế/baoquangninh.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12414 Tổng lượt truy cập 90706590