Quy hoạch phải đảm bảo đồng bộ và hiện đại, lấy chất lượng cuộc sống nhân dân làm trung tâm

Ngày 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để nghe, cho ý kiến tình hình lập, triển khai quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện của các địa phương và Quy hoạch chung xây dựng KKT ven biển Quảng Yên đến năm 2040 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình lập, triển khai quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện của các địa phương và Quy hoạch chung xây dựng KKT ven biển Quảng Yên đến năm 2040.

Hiện, có 6/7 huyện đã có quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt, còn duy nhất huyện là Hải Hà đang triển khai, chưa được phê duyệt. Về quy hoạch chung đô thị đã có 5/6 thị xã, thành phố đã có quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, chỉ còn thành phố Uông Bí đang triển khai. Đối với Quy hoạch chung đô thị đã có 5/7 thị trấn hoàn thành, còn thị trấn Đầm Hà và thị trấn Bình Liêu đang triển khai.

Về các khu kinh tế, có 3 KKT là: KKT ven biển Vân Đồn, KKT Cửa khẩu Móng Cái và KKT Cửa khẩu Hoành Mô-Đồng Văn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng. KKT ven biển Quảng Yên vẫn đang trong quá trình triển khai lập. Riêng KKT Cửa khẩu Bắc Phong Sinh chưa có quy hoạch.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm, cân đối, bố trí nguồn vốn để triển khai lập các đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng; thường xuyên rà soát để điều chỉnh và hủy bỏ các đồ án quy hoạch không còn phù hợp, đảm bảo tính đồng bộ, phủ kín, chất lượng, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, tạo thuận lợi thu hút đầu tư, xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh. Hiện đã có 74 đồ án quy hoạch phân khu được UBND tỉnh phê duyệt, 12 đồ án được UBND các địa phương phê duyệt.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất một số nội dung. Trong quá trình phát triển, Quảng Ninh luôn xác định quy hoạch phải đi trước một bước và luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với công tác quy hoạch. Từ năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/3/2012 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, lập, quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh". Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành đồng thời 7 quy hoạch chiến lược trên các lĩnh vực trọng yếu của tỉnh với sự tham gia của các đơn vị tư vấn hàng đầu trong nước và quốc tế. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Ninh khơi thông các nguồn lực và tạo động lực cho thúc đẩy phát triển bền vững giai đoạn vừa qua. Quy hoạch cũng là công cụ quản lý của Nhà nước, là phương tiện giám sát của Nhân dân, là niềm tin lựa chọn của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Quảng Ninh thực sự vươn lên, đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Cũng trong tháng 2/2023, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong vùng Đồng bằng Sông Hồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 - đây là cơ sở quan trọng để triển khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và thu hút đầu tư dự án, công trình trọng điểm, động lực.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng phải sớm hoàn thành các nội dung theo yêu cầu đề ra, trong đó, những địa phương, đơn vị đã xong quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị phải khẩn trương triển khai quy hoạch chung khu chức năng và quy hoạch phân khu trong phạm vi của mình, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục rà soát việc lập quy hoạch KKT Cửa khẩu Bắc Phong Sinh để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, gắn với KKT cửa khẩu Móng Cái và KKT Vân Đồn. Trong năm 2023, phải hoàn thành việc lập KKT Quảng Yên và quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị.

Trong quá trình thực hiện phải bám sát các quan điểm Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" và Chương trình hành động số 31 ngày 19/5/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18. Theo đó, phải đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị; bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân làm trung tâm; văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; kết hợp hài hòa giữa quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và cơ cấu lại nền kinh tế, quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị. Kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ và tình trạng “quy hoạch treo”, cơ chế “xin-cho”, lợi ích nhóm trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch và thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Rà soát tổng thể việc tài trợ lập quy hoạch xây dựng từ tỉnh đến địa phương, trong đó, tập trung vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, nhất là các quy hoạch trước đây để thực hiện đúng theo yêu cầu của Nghị quyết số 18; kiên quyết không nhận tài trợ lập quy hoạch. Ngân sách nhà nước bảo đảm đủ nguồn lực phục vụ công tác lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan đến đất đai của tỉnh và địa phương. Rà soát các quy hoạch định hướng liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để cập nhật, bổ sung các định hướng quy hoạch lớp trên đang được Tỉnh triển khai thực hiện. Thường xuyên rà soát, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, vi phạm quy định pháp luật trong lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về báo cáo phương án xử lý nguồn tăng thu, thưởng vượt thu, kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2021, 2022; danh mục các dự án quan trọng dự kiến khởi công mới giai đoạn 2023-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Trong đó, cần thống nhất sớm danh mục các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2023-2025. Đặc biệt, để đảm bảo việc thực hiện thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các quy hoạch mới có, cần phải rà soát kỹ những nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ cùng với các quy hoạch đã có để lựa chọn ra những nhiệm vụ cấp thiết, động lực, nhất là những nhiệm vụ liên quan đến 3 đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội; rút ngắn chênh lệch vùng miền, khoảng cách giàu nghèo; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường... Trên cơ sở đó, xác định danh mục ưu tiên phù hợp, đảm bảo sự cân đối giữa các ngành, lĩnh vực, các khu vực, tránh lãng phí, dàn trải.

Cũng trong ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo Thu Chung/baoquangninh.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12250 Tổng lượt truy cập 15298642