Hội nghị lần thứ 31 mở rộng, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Uông Bí khóa XX

Ngày 5/12, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Uông Bí khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 31 mở rộng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo công tác phát triển đảng trong tình hình mới. Đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và thực tiễn của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xác định đúng, trúng chủ đề công tác năm 2023 là “Đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; chung tay chỉnh trang đô thị” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực, chủ động vượt qua khó khăn, thử thách và đạt kết quả tích cực. Đảng bộ thành phố đã đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU (trong đó, có 08 chỉ tiêu vượt, 08 chỉ tiêu đạt). Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường toàn diện; rà soát, bổ sung hệ thống quy chế, quy định đảm bảo nguyên tắc, đề cao dân chủ và kỷ cương; dân chủ, đổi mới trong công tác cán bộ, tiếp tục tổ chức thi tuyển lãnh đạo quản lý theo thẩm quyền, làm tốt các quy trình, tạo sự đồng thuận cao; chủ động ngay từ đầu năm và sớm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, chương trình kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm; công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới đạt kết quả tích cực; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của Nhân dân; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

Kinh tế thành phố giữ vững đà tăng trưởng với tốc độ 13,5%; giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 13%, khu vực dịch vụ đạt 19,5%, khu vực nông, lâm, thuỷ sản đạt 4,65%; cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 10.025USD/người. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được tăng cường; hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2040 và các quy hoạch phân khu, làm cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất, thu hút đầu tư và triển khai các dự án, công trình trọng điểm, động lực; quan tâm quy hoạch tái định cư và nhà ở xã hội. Uông Bí đã tập trung chỉ đạo công tác GPMB đạt kết quả tích cực; tăng cường quản lý trật tự đô thị, môi trường, văn minh đô thị. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng, có tiến bộ rõ nét, niềm tin của doanh nghiệp đối với chính quyền được nâng lên. Công tác phát triển doanh nghiệp mới, Hợp tác xã đạt kết quả tích cực, sớm hoàn thành và vượt kế hoạch. Thành phố đã triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm gắn với các phong trào thi đua chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục, thể thao được triển khai sâu, rộng; lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động việc làm tiếp tục được quan tâm. Thành phố tiếp tục đảm bảo về quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Qua đánh giá, BCH Đảng bộ thành phố đã nhìn nhận một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh; triển khai quy hoạch thúc đẩy đầu tư”. Mục tiêu đặt ra là tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm cuối nhiệm kỳ, hoàn thành các đề án quan trọng, tạo đà sớm hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, kỷ cương, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo; tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững; phát huy các nguồn lực kinh tế, giá trị văn hóa, con người Uông Bí trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho tăng trưởng kinh tế, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng mọi mặt của đời sống Nhân dân; tập trung triển khai quy hoạch, thúc đẩy đầu tư gắn với quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; tập trung xây dựng, chỉnh trang đô thị thành phố theo hướng hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại I; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã xác định 17 chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng Đảng, kinh tế, xã hội, môi trường cùng 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện cơ cấu lại kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, triển khai hiệu quả quy hoạch, thúc đẩy đầu tư; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược; phát triển văn hóa - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đối với Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới, mục tiêu là tạo chuyển biến quan trọng, rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, công tác phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; chủ động trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, đảm bảo về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu, theo phương châm: “Ở đâu có tổ chức đoàn thể thì có tổ chức đảng, ở đâu có quần chúng thì ở đó có đảng viên để lãnh đạo”. Nghị quyết cũng xác định các mục tiêu cụ thể từ nay đến hết năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 và 3 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới hiện nay.

Các đại biểu phát biểu ý kiến, thảo luận tại hội nghị.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX đã thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện dự toán nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2023; dự kiến dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024; Chương trình công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2024; Chương trình kiểm tra, giám sát khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung); Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; Báo cáo những công việc Ban Thường vụ Thành ủy đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, các nội dung quyết định tại hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, trong đó có nhiều nội dung có tính xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, quyết định những vấn đề cốt lõi cho năm bản lề quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đồng chí yêu cầu HĐND thành phố, UBND thành phố, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy khẩn trương tiếp thu ý kiến và hoàn thiện, ban hành chính thức các báo cáo, nghị quyết, các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy để các cấp, các ngành kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện; đặc biệt là phải chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thường kỳ cuối năm 2023 của HĐND thành phố. 

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu trong thời gian còn lại của năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành phải tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, tổng kết năm 2023; vừa phải khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết của Thành ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2024, xong trước ngày 31/12/2023; tạo không khí vui mừng, phấn khởi, hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân, nhân lên niềm tự hào về những thành quả đạt được của năm 2023; khơi dậy mạnh mẽ ý chí quyết liệt, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và nêu gương của từng đồng chí Thành ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành tốt, đạt và vượt Nghị quyết năm 2024.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, các cấp, các ngành, các địa phương cần chuẩn bị chu đáo kế hoạch để Nhân dân vui Tết, đón Tết Nguyên đán năm 2024 đảm bảo tiết kiệm, vui tươi và an toàn.

Hồng Hoàn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13089 Tổng lượt truy cập 87102171