Các quy hoạch chi tiết

Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v thu hồi đất của UBND phường Phương Nam, thành phố Uông Bí cho Công ty TNHH...

Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng...

Quyết định số 3961/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng, nâng...

Công văn số 3001/UBND-QH1 ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đồi Lắp Ghép tại phường...

Công văn số 1479/UBND-QH1 ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v địa điểm xây dựng Nhà nguyện Giáo họ Vàng Danh tại phường Vàng Danh, thành phố...

Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có...

Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất...

Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty...

Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty...

Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, dịch vụ thương...