TP Uông Bí: Nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, thời gian qua TP Uông Bí đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; đổi mới công tác tổ chức các hội nghị, cũng như cách thức truyền đạt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết...

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3 tại điểm cầu TP Uông Bí, ngày 25/8/2021.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP Uông Bí đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản, hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó, tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; có sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và quyết tâm cao, trên cơ sở quán triệt đầy đủ nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, đề án được tập thể cấp ủy thông qua. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên.

Thành phố chú trọng đổi mới công tác tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Tại những hội nghị này, các báo cáo viên đã đi sâu phân tích những điểm mới, điểm cốt lõi của chỉ thị, nghị quyết, gắn với thực tế của địa phương, đơn vị; có sự kết hợp giữa nghe phổ biến, quán triệt với đối thoại giữa người nghe và báo cáo viên. Vì vậy, chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết hiệu quả, thiết thực.

Nhằm đổi mới cách thức truyền đạt và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn. Vận dụng sáng tạo, đưa ra giải pháp có tính khả thi, đảm bảo chủ trương, đường lối có sức sống trong thực tiễn; phân công cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phụ trách chương trình, kế hoạch, đề án. Điển hình như trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Uông Bí lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, để phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức trong triển khai Nghị quyết, với tinh thần chủ động, Chi bộ Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Uông Bí đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể. Trong đó, tập trung tuyên truyền nội dung cốt lõi và những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP Uông Bí Đào Ngọc Sơn cho biết: Với quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, Chi bộ Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã tập trung quán triệt, lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là vận động nhân dân thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, giữ vững địa bàn an toàn, để thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Qua đó, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong chủ động chấp hành nghiêm các biện phòng, chống dịch Covid-19, giữ được địa bàn an toàn, ổn định phát triển.

Cùng với đổi mới hình thức tổ chức học tập, nghiên cứu nghị quyết, việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cũng được Đảng bộ thành phố đặc biệt chú trọng. Các cấp ủy đảng trong thành phố đã tăng cường chỉ đạo, kiện toàn và từng bước phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền miệng. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tiến hành rà soát, đánh giá hoạt động, tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên; bổ sung thay thế báo cáo viên đảm bảo các tiêu chuẩn, yêu cầu theo quy định, ưu tiên lựa chọn những đồng chí có khả năng truyền đạt hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thời gian tới Đảng bộ TP Uông Bí có kế hoạch đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng đối tượng. Trong đó, cán bộ chủ chốt chủ động đi sâu phân tích những nội dung, những điểm mới của chỉ thị, nghị quyết, gắn với liên hệ thực tiễn ở địa phương, đơn vị; đề cao phương pháp tự nghiên cứu, tập trung trao đổi, thảo luận, quán triệt những vấn đề liên quan đến quan điểm lý luận gắn với thực tiễn mà nghị quyết đặt ra.

Theo Nguyễn Thanh/quangninh.gov.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3565 Tổng lượt truy cập 869068232