Quy trình bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

UBND phường Thanh Sơn ban hành Quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025.

1. Công bố ngày bầu cử: Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công bố ngày bầu cử chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 16/5/2022).

2. Dự kiến danh sách người ứng cử chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 21/5/2022): Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố chủ trì Hội nghị Ban công tác Mặt trận để dự kiến danh sách người ứng cử; báo cáo Chi ủy Chi bộ thôn, khu.

3. Thành lập Tổ bầu cử chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 26/5/2022): Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử ở các thôn, khu phố; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử và thông báo các quyết định trên đến Nhân dân chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 29/5/2022).

4. Về thành phần cử tri và niêm yết danh sách cử tri: Căn cứ vào đặc thù và tình hình thực tiễn ở từng thôn, khu phố, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định về thành phần cử tri tham gia bầu cử ở thôn, khu phố là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. Thực hiện niêm yết danh sách cử tri kể từ ngày thông báo quyết định về thành phần cử tri tham gia bầu cử chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 29/5/2022). 

Về công tác tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố, trong đó chuẩn bị các điều kiện trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động chỉ đạo công tác hậu cần, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử như: tài liệu bầu cử, hòm phiếu, phiếu bầu, thể lệ..., thực hiện trang trí, khánh tiết trong và ngoài địa điểm bỏ phiếu (nhà văn hóa thôn, khu phố hoặc nơi đảm bảo điều kiện), Tổ bầu cử thông báo thường xuyên bằng các hình thức niêm yết, phát thanh, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng về ngày, giờ bầu cử, địa điểm bỏ phiếu để cử tri biết.

Công tác tổ chức bầu cử gồm: Quy trình bầu cử trưởng thôn thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 15/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn liên quan. Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do Hội nghị thôn, khu phố quyết định.

Người trúng cử trưởng thôn, khu phố là người đạt trên 50% ý kiến tán thành hoặc số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, khu phố.

Kết thúc bầu cử, Tổ trưởng Tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu cử kèm theo Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản biểu quyết gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì tiến hành bầu cử lại theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử trưởng thôn, khu phố trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử.

Về chế độ thông tin báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ hoặc đột xuất báo cáo việc triển khai công tác bầu cử với Ủy ban nhân dân thành phố (qua Cơ quan Tổ chức - Nội vụ). Đăc biệt, trong ngày bầu cử (ngày 05/6/2022) báo cáo theo buổi sáng/chiều) về diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Kim Thuỷ

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11469 Tổng lượt truy cập 873578086