CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia - Đường đua mới cho Quảng Ninh

Theo kế hoạch cuối tháng 11 này Quảng Ninh sẽ cùng với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là một dấu mốc mới khẳng định thành công của tỉnh trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, kịp thời thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Cổng dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn. Đây là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Với việc vận hành cổng dịch vụ công quốc gia sẽ giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công thông qua việc cắt giảm các thủ tục, trình tự kiểm tra, xác nhận đối với các thông tin được truy xuất từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm; cho phép giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến được tái sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống; việc cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Theo kế hoạch dự kiến cuối tháng 11/2019 Cổng dịch vụ công quốc gia được khai trương, cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục như: Đổi giấy phép lái xe (mức độ 3); giấy giấy phép lái xe quốc tế; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; đăng ký khuyến mại; nộp thuế điện tử với doanh nghiệp; cấp mới điện hạ áp và trung áp; thanh toán tiền điện; thông báo thực hiện khuyến mại tại các địa phương.

Tại sao Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ chọn cùng với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia? Đó là bởi vì những điều kiện đáp ứng yêu cầu  tham gia cuộc đua này của tỉnh Quảng Ninh đã rất sẵn sàng. Đầu tiên là tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm của tỉnh trong cởi bỏ cơ chế về giải quyết thủ tục hành chính khi đề nghị và được Thủ tướng đồng ý cho thực hiện thí điểm vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và 14 địa phương từ 3 năm trước. Quảng Ninh cũng là địa phương mạnh dạn đi đầu cả nước trong xây dựng chính quyền điện tử và giờ là xây dựng thành phố thông minh. Đến nay, về thủ tục hành chính của tỉnh đã liên thông 4 cấp; hạ tầng liên thông tốt với văn phòng chính phủ, một số bộ và tỉnh ngoài. Vừa qua, đã đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thành phố thông minh và Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo hiện đại, khoa học, có nhiều tiện ích. Đồng thời, cũng đã hợp tác với các đơn vị liên quan để thực hiện việc thanh toán dịch vụ trực tuyến.

Khi được lựa chọn thực hiện thí điểm kết nối dịch vụ công vào Cổng dịch vụ công quốc gia, tỉnh đã nghiên cứu và có thể thực hiện ngay được việc đăng ký khuyến mại, cấp giấy phép lái xe, đăng ký khai sinh. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu để thực hiện tiếp các dịch vụ như nộp thuế điện tử đối với cá nhân; cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung tờ khai hải quan; nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.

Là một trong ba địa phương được Thủ tướng Chính phủ chọn thí điểm các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tỉnh Quảng Ninh tự tin đã sẵn sàng các điều kiện hòa mình vào cuộc chơi lớn trong xây dựng chính quyền công khai, minh bạch, cuộc chơi của quản lý bằng công nghệ, công khai trong phạm vi quốc gia.

Theo Ngọc Lan/baoquangninh.com.vn

Lỗi xảy ra ở Module: Html, View: Index, Section: ContentLeft

System.Data.Entity.Infrastructure.DbUpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.UpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_HtmlMap_SysModuleControl". The conflict occurred in database "UongBi", table "dbo.SysModuleControl", column 'Id'. The statement has been terminated. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.Mapping.Update.Internal.DynamicUpdateCommand.Execute(UpdateTranslator translator, EntityConnection connection, Dictionary`2 identifierValues, List`1 generatedValues) at System.Data.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update(IEntityStateManager stateManager, IEntityAdapter adapter) --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update(IEntityStateManager stateManager, IEntityAdapter adapter) at System.Data.Objects.ObjectContext.SaveChanges(SaveOptions options) at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges() --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges() at Html.Models.HtmlSettingDA.Save() in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Models\HtmlSettingDA.cs:line 86 at Html.Controllers.HtmlController.AddHtmlMap(Nullable`1 idModule, Nullable`1 idHtml, Nullable`1 idCoppy) in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Controllers\HtmlController.cs:line 68 at Html.Controllers.HtmlController.Index() in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Controllers\HtmlController.cs:line 42 at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass42.b__41() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass37.<>c__DisplayClass39.b__33() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass4f.b__49() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.<>c__DisplayClass2a.b__20() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.b__22(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.<>c__DisplayClass1d.b__18(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c__DisplayClass8.b__3(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3() at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)

Thống kê truy cập
Đang online 3237 Tổng lượt truy cập 3587381