Chi bộ Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố: sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Ngày 11/10, chi bộ cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu tham luận tại sinh hoạt chuyên đề.

Buổi sinh hoạt được tổ chức sau hội nghị chi bộ tháng 10 của cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Trong chương trình, đại biểu thuộc các tổ Đảng đã nghiên cứu và thảo luận, làm rõ các nội dung của chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

Nghiên cứu bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ các nội dung như: chủ nghĩa xã hội là gì; vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa; làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

Thông qua sinh hoạt chính trị tư tưởng của Chi bộ cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3578 Tổng lượt truy cập 874581295