Các quy hoạch phân khu

Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 7/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh: về việc phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng tỉ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Phương...

Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: Về việc phê duyệt phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị phía Nam...

Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/1/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỉ lệ 1/2.000 Khu du lịch...