TP Uông Bí: Triển khai tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND Thành phố Uông Bí ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Uông Bí năm 2022. Ngày 03/3/2022, TP Uông Bí ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, đối tượng tuyên truyền là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Uông Bí.

TP Uông Bí tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác GPMB các dự án trọng điểm, tháng 10/2021.

Các nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền là: Tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố; Tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 15/7/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Uông Bí lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025; Quyết định số 9362/QĐ-UBND ngày 14/11/2021 của UBND thành phố Uông Bí ban hành Chương trình cải cách hành chính thành phố Uông Bí giai đoạn 2021- 2030. Tuyên truyền các nội dung định hướng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030 và kết quả triển khai thực hiện. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, thành phố về cải cách hành chính. Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện CCHC nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành, bộ máy cải cách hành chính…. Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường, xã. Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tuyên truyền các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại các phòng, ban, đơn vị, địa phương và cả những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của công tác cải cách hành chính. Tuyên truyền, giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với công dân. Tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình cải cách hành chính.

Hình thức tuyên truyền sẽ lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, lý luận chính trị,... Tuyên truyền qua các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp định kỳ của các cơ quan, đơn vị. Đăng tải tin bài về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử Thành phố, Trang thông tin điện tử Thành phố; cổng thông tin thành phần các xã, phường, cơ quan, đơn vị. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử thành phố. Tuyên truyền thông qua hình thức trực quan: pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn...

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Nguyễn Yến

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7316 Tổng lượt truy cập 873409005