TP Uông Bí: Học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Phát huy kết quả, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Uông Bí đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Trong đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được TP Uông Bí chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, gắn với triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 3/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 8/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017”. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, 100% chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nghiêm túc; 51/51 chi, đảng bộ ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hằng tháng, Thường trực Thành ủy Uông Bí tổ chức giao ban với Bí thư các đảng bộ trực thuộc để kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố xây dựng bản cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 gắn với nhiệm vụ. 91/91 đồng chí đã xây dựng cam kết và kế hoạch hành động cá nhân, nộp về Thành ủy theo quy định… Trong đó, mỗi cá nhân lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nổi cộm để tập trung giải quyết, nhất là lĩnh vực liên quan đến công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải phóng mặt bằng… Đảng bộ các phường gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Đảng bộ 2 xã Điền Công, Thượng Yên Công gắn với thực hiện các nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới; Đảng ủy Công an, Quân sự gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ; các chi, đảng bộ khối giáo dục gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với công tác xây dựng đảng ở các doanh nghiệp… Các đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động để sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng CB,CC,VC đảm bảo tính thống nhất và gắn trách nhiệm của từng người trong thực thi công vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với công việc được giao.

Việc xây dựng và thực hiện hệ thống chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo Chỉ thị 05-CT/TW, được niêm yết tại phòng làm việc của CB,CC. Bên cạnh đó, tại sinh hoạt chi bộ định kỳ, việc nêu gương cũng được dành thời gian hợp lý để đảng viên thảo luận trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, trung thực, góp ý để sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Trong quá trình triển khai, thành phố chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), với việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 1 cuộc kiểm tra trực tiếp tại 12 chi, đảng bộ; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 1 cuộc giám sát tại 12 đảng bộ trực thuộc (trong đó có 9 đảng bộ xã, phường và 3 đảng bộ: Trường THPT Uông Bí, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Công ty Nhiệt điện Uông Bí). Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị còn lại tự tổ chức kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy. Các cấp ủy trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch và duy trì việc kiểm tra, giám sát thường xuyên trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, lồng ghép với cuộc kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị. Qua đó đã đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào thực tiễn, trong mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với nhân dân; đặc biệt nhấn mạnh việc "làm theo" qua những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo để tiếp tục phát huy và nhân rộng; bên cạnh đó, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị tại cơ sở.

Với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, TP Uông Bí đã tạo chuyển biến tích cực đến việc rèn luyện, phấn đấu, nâng cao nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, tận tụy với công việc, thái độ phục vụ nhân dân… của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền các cấp thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể; kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 06-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực, từ nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 16948 Tổng lượt truy cập 873678897