Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi công vụ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, luôn được TP Uông Bí quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Thành phố tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số DDCI năm 2020 nhằm tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao chỉ số này trong năm 2021.

Ngay từ đầu năm 2021, thành phố đã chủ động ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, như: Công văn số 367/UBND-TCNV ngày 09/02/2021 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước; Công văn số 495/UBND-TCNV ngày 02/3/2021 về khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở; các văn bản hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính… thành phố cũng đã kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính năm 2021; tổ chức các Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số Par Index, ICT, Sipas, DDCI năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ duy trì và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh năm 2021. Từ các hội nghị này, trên cơ sở đánh giá, phân tích chuyên sâu kết quả các bộ chỉ số CCHC, năng lực cạnh tranh, thành phố trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao các chỉ số, khuyến khích những sáng kiến, giải pháp mới, cụ thể, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương pháp làm việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ CBCCVC trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Để đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác CCHC, hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành giờ giấc, kỷ luật công vụ của đội ngũ CBCCVC cũng được thành phố quyết liệt thực hiện. UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 kiện toàn Đoàn Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính thành phố Uông Bí năm 2021. 9 tháng đầu năm, Đoàn Kiểm tra thành phố đã kiểm tra đột xuất 30 lượt tại các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố và 10/10 xã, phường. Theo đó, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở.

Thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn của UBND, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về kiểm tra công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch, thành lập Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021; tiến hành kiểm tra 2 đơn vị phòng ban, 2 xã phường trong tháng 9/2021. Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị cơ bản đã triển khai đầy đủ các nội dung của công tác CCHC và quy chế dân chủ ở cơ sở; chất lượng thực hiện công vụ, mức độ hài lòng của tổ chức, người dân được nâng cao.

Từ nay đến cuối năm 2021, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác cải cách hành chính cũng như nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, giữ vững địa bàn an toàn, đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; đẩy nhanh tốc độ triển khai, xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại...

PV

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3533 Tổng lượt truy cập 869068180