CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Phường Thanh Sơn tổng kết 5 năm Ngày pháp luật Việt Nam

Sáng 8-11, UBND phường Thanh Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Ngày pháp luật Việt Nam (2013-2018) và tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp.

Công chức Tư pháp phường phổ biến các văn bản mới về Luật Hộ tịch và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp.

Quang cảnh hội nghị.

Từ năm 2013, ngày 9-11 hàng năm được chọn là Ngày pháp luật Việt Nam, nhằm tập trung tuyên truyền, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

5 năm qua, phường Thanh Sơn đã tổ chức được 162 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp với 21.507 người tham gia; tổ chức 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 2.706 người tham gia, phát trên 5.000 tài liệu tuyên truyền, đăng tải 62 tin bài. Ngày Pháp luật hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, nhận được sự tham gia hưởng ứng của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và toàn dân.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới về Luật Hộ tịch và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và chủ đề công tác năm của thành phố.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện ngày pháp luật và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Nhân dịp này, 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện ngày pháp luật và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã được UBND phường Thanh Sơn khen thưởng.

Kim Thủy (CTV)

Lỗi xảy ra ở Module: Html, View: Index, Section: ContentLeft

System.Data.Entity.Infrastructure.DbUpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.UpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_HtmlMap_SysModuleControl". The conflict occurred in database "UongBi", table "dbo.SysModuleControl", column 'Id'. The statement has been terminated. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Mapping.Update.Internal.DynamicUpdateCommand.Execute(UpdateTranslator translator, EntityConnection connection, Dictionary`2 identifierValues, List`1 generatedValues) at System.Data.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update(IEntityStateManager stateManager, IEntityAdapter adapter) --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update(IEntityStateManager stateManager, IEntityAdapter adapter) at System.Data.Objects.ObjectContext.SaveChanges(SaveOptions options) at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges() --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges() at Html.Models.HtmlSettingDA.Save() in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Models\HtmlSettingDA.cs:line 86 at Html.Controllers.HtmlController.AddHtmlMap(Nullable`1 idModule, Nullable`1 idHtml, Nullable`1 idCoppy) in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Controllers\HtmlController.cs:line 68 at Html.Controllers.HtmlController.Index() in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Controllers\HtmlController.cs:line 42 at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass37.<>c__DisplayClass39.b__33() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass4f.b__49() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass37.b__36(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.<>c__DisplayClass2a.b__20() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.b__22(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.<>c__DisplayClass1d.b__18(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c__DisplayClass8.b__3(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3() at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)

Thống kê truy cập
Đang online 232 Tổng lượt truy cập 11078209