Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật mới xuất bản cuốn sách “Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng” (tập 2) do GS.TS Vũ Văn Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm chủ biên.

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo biên soạn sách.

Ban Biên soạn cuốn sách cũng là những nhà nghiên cứu, nhà lý luận sắc bén trong lĩnh vực tư tưởng như PGS.TS Nguyễn Viết Thông; PGS.TS Nguyễn Trọng Hào; GS.TS Nguyễn Quang Thuấn; PGS.TS Nguyễn Văn Thạo; PGS.TS Nguyễn Văn Thắng; PGS.TS Nguyễn Bá Dương; PGS. TS Phan Xuân Tuy, PGS.TS Trần Hậu Tân, TS Trần Doãn Tiến, TS Nguyễn Văn Hùng, TS Cao Đức Thái…

Cuốn sách gồm 18 bài lý luận sắc bén  phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuốn sách nhấn mạnh, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Từ ngày thành lập đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đó là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch đã góp phần quan trọng nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới. Nhờ đó nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững.

Hiện nay, chúng ta đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nảy sinh những nhận thức khác nhau, thậm chí sai trái; các thế lực thù địch, phản động luôn tăng cường những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vì thế, việc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng và trực tiếp là Đại hội XIII của Đảng càng cần được chú trọng hơn.

Nhằm chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để tìm ra những luận cứ xác đáng phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực, cuốn sách đã tập trung phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sau Đại hội XIII của Đảng. Đây là những luận cứ phê phán quan điểm cho rằng chủ đề Đại hội XIII rất dài dòng, không có gì mới, rằng “bình cũ, rượu cũng cũ”; rằng các quan điểm chỉ đạo và giải pháp của Đại hội XIII đưa ra chồng chéo, cái nọ cản trở cái kia nên không thể thực hiện được; rằng đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đại hội XIII là phi thực tế, thiếu nguồn lực; rằng Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không” là trái với xu thế thời đại, sẽ không có bạn chí cốt nên dễ bị cô lập trước những tình huống nguy hiểm; phê phán quan điểm sai trái phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội”; rằng chính sách đối ngoại giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế tại Đại hội XIII là lý thuyết, phi thực tế.

Ban Biên soạn cuốn sách là những nhà nghiên cứu, nhà lý luận sắc bén trong lĩnh vực tư tưởng.

Bằng các lập luận chắc chắn, lý lẽ sắc bén, các tác giả cuốn sách đã bác bỏ quan điểm cho rằng đổi mới đã cạn kiệt nguồn lực; phê phán quan điểm cho rằng ở Việt Nam không thể có độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; rằng chỉ có giới tinh hoa trong tầng lớp trí thức mới đảm nhiệm được vai trò lãnh đạo đất nước hiện nay; phê phán quan điểm sai trái, thù địch về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua…

Cuốn sách cũng gồm những bài viết nêu lên phương pháp tư duy phản biện trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giải pháp giảm thiểu tác hại của các quan điểm sai trái trên mạng xã hội là tạo “sức đề kháng”, “tự miễn dịch” trước thông tin xấu độc; những yêu cầu đặt ra có tính nguyên tắc đối với việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch…

18 bài viết trong cuốn sách là 18 lập luận đanh thép phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng. Đây là một tài liệu rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn và có căn cứ lý luận, thực tiễn phản bác lại các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Trước đó, cuốn sách tập 1 gồm 16 bài viết ra đời cũng đã nhận được sự quan tâm đón đọc của các nhà lý luận, các nhà lãnh đạo quản lý, đảng viên và đông đảo nhân dân.

Theo dangcongsan.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10742 Tổng lượt truy cập 872602135