Đảng bộ khối Chính quyền quán triệt các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy

Ngày 21/1, Đảng bộ khối Chính quyền tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Thành uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng bộ khối chính quyền dự và trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết, kết luận tại hội nghị. Dự hội nghị có cán bộ, Đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối Chính quyền.

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng bộ Khối Chính quyền dự và trực tiếp truyền đạt nội dung tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Đạt đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề năm 2022 là: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao". Mục tiêu tổng quát năm 2022 là: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số; nâng cao đời sổng mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Nghị quyết cũng xác định 16 chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu trong đó có 3 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, 6 chỉ tiêu về kinh tế; 4 chỉ tiêu về xã hội và 3 chỉ tiêu về môi trường.

Đại biểu dự Hội nghị.

Để triển khai có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm là: Thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của "hạnh phúc"; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác phát triển; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh.

Nghị quyết 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 xác định chủ đề công tác năm là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các quy hoạch quan trọng của thành phố”. Đồng thời đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu và 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Quang cảnh Hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định rõ mục tiêu tổng quát năm 2022 là: “Đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đồng thuận của Nhân dân. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, song hành với ổn định, phát triển kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng; thực hiện tốt hỗ trợ công nghiệp Trung ương, phát triển công nghiệp địa phương, cơ cấu lại nông nghiệp, phục hồi thị trường và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm; hoàn thành kịp thời với chất lượng cao công tác lập, điều chỉnh các quy hoạch chiến lược, quan trọng của thành phố; tích cực thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Đạt đã quán triệt nội dung Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng chí nêu bật những điểm mới trong Kết luận 21 như: Mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn. Kết hợp hài hòa giữa xây và chống. Yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân… Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng bộ khối chính quyền đã quán triệt một số vấn đề cụ thể hóa trong chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW và lưu ý các nội dung trong thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 16/12/2022 của BCH Đảng bộ thành phố Uông Bí, nghị quyết 38-NQ/HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND thành phố.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Đạt đã dành thời gian quán triệt một số nội dung trọng tâm trong Nghị quyết số 20-NQ/ĐU của Đảng bộ khối chính quyền về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Mai Hương - Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4768 Tổng lượt truy cập 872644153