Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Từ đó, đã tạo "gốc rễ", nền tảng vững chắc, góp phần đẩy mạnh công cuộc phát triển tỉnh và đất nước.

Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 3/10/2018 về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới”; Kế hoạch số 282-KH/TU ngày 10/5/2019 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh (trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo 94, 609, 213 của tỉnh) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Kế hoạch số 282-KH/TU nêu rất rõ những trọng tâm, đặt ra yêu cầu cho các cấp ủy quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về sự cần thiết của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường niềm tin vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; tăng cường thông tin nhằm đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động...

Cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, nòng cốt là cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đã tham mưu ban hành các kế hoạch triển khai, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, lĩnh vực cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, tháng 10/2019.

Để đảm bảo việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thông suốt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên văn hóa - văn nghệ các cấp được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển. Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng hằng năm, đến nay trên địa bàn tỉnh có 6.145 báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên. Trong đó, có 5 báo cáo viên cấp trung ương; 70 báo cáo viên cấp tỉnh; 475 báo cáo viên cấp huyện và tương đương; 5.595 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Đặc biệt, nhiều báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở hiện là bí thư chi bộ, trưởng thôn (bản, khu phố) làm lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là "cầu nối" gắn kết nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Thời gian qua, Quảng Ninh duy trì thường xuyên, nền nếp hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh hằng tháng, hội nghị báo cáo viên cấp huyện hằng quý, hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, thông tin báo chí hằng tuần. Qua đó đã chủ động nắm bắt tình hình, định hướng thông tin báo chí, dư luận, mạng xã hội; dự báo tình hình, chủ động lực lượng, thông tin phản ánh tích cực đối với những vấn đề tiêu cực, bất ổn.

Hiện nay số lượng báo, tạp chí phát hành (báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản, tạp chí Xây dựng Đảng, báo Quảng Ninh) được cấp phát đến tận các chi, đảng bộ, trong đó chú trọng đến các chi, đảng bộ thôn (bản, khu phố). Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành trên 9.000 cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Tỉnh ủy, phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ và công tác tư tưởng tại cơ sở.

Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2019 tổ chức tại huyện Hoành Bồ.

Hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội thời gian qua được tỉnh đặc biệt coi trọng. Sở TT&TT căn cứ vào các quy định pháp luật, rà soát, kiểm soát thông tin trên các trang web, mạng xã hội, đã kịp thời phát hiện, xử lý một số trang facebook cá nhân đưa thông tin không chính xác về một số vụ việc trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong xã hội, không để hình thành “điểm nóng” ở cơ sở.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh được duy trì, phát huy hiệu quả, không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động gây hoang mang trong xã hội.

Hiện cả nước nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng, đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời những phần tử cơ hội, kích động, lôi kéo nhân dân làm những điều sai trái, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quốc gia, dân tộc.

Theo Mạnh Trường/baoquangninh.com.vn

http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201911/bao-ve-vung-chac-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-2462176/

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8101 Tổng lượt truy cập 873410234