Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng

1. Các đồng chí lãnh đạo:

1. Thông tin chung: 

- Tên đơn vị: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng

- Địa chỉ: Số 3 đường Trần Hưng Đạo, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3854.433

- Fax: 0203.3854.433

- Email: bqlduct.ub@quangninh.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố

Xem tại đây

3. Tổ chức bộ máy:

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ: Giám đốc 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, kỹ sư kinh tế xây dựng - công nghiệp, thạc sĩ quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0913.060.423

- Email: nguyenvanhung1.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Đổng Chi

- Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0906.080.158

- Email: nguyendongchi@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Ngô Thị Tân Hợp

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân kế toán, thạc sĩ quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.565.802 - 0123.2.897.879

- Email: ngothitanhop@quangninh.gov.vn     

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Lan Hồng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.661.353 - 0912.528.756

- Email: dothilanhong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Hường

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

- Điện thoại: 0203.3854.433 - 0932.295.435

- Email: dothihuong.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Trần Thùy Linh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0906.189.885

- Email: nguyentranthuylinh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, thạc sĩ quản lý kinh tế.

- Điện thoại: 0979.333.292

- Email: nguyenthithanhnhan.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hường

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường, thạc sĩ quản lý kinh tế.

- Điện thoại: 0203.3565.800 - 0903.262.363

- Email: nguyenthuhuong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đoàn Quang Huy

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0934.316.613

- Email: doanquanghuy@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Xuân An

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

- Điện thoại: 0973.660.666

- Email: hoangxuanan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Đình Cư

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình ngầm.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0985.295.345

- Email: hoangdinhcu@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Đức Long

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình

- Điện thoại: 0915.220.033

- Email: nguyenduclong.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Tiến Dũng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông, thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình ngầm.

- Điện thoại: 0983.425.385

- Email: vutiendung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đỗ Đình Kiên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 01219.268.266

- Email: dodinhkien@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Văn Trường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0919.711.838

- Email: tranvantruong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Duy

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0984.838.989

- Email: nguyenvanduy.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Luyện

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc HN. Kỹ sư đô thị, ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0974.852.387

- Email: nguyenxuanluyen@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Quân

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Mỏ địa chất- Kỹ sư Cơ điện

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại:

 

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Chiến

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:

 

- Đồng chí: Hoàng Văn Độ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đầu tư

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 01688.474.285

- Email: hoangvando@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Linh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, cử nhân tiếng anh

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0982.275.686

- Email: nguyenngoclinh@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Trần Thị Mỹ Hạnh

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công, Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.565.725      

- Email: tranthimyhanh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Khắc Hoàng

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng CTDD và công nghiệp, Kỹ sư Quy hoạch và Quản lý GTVT đô thị

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0935.183.169   

 

- Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0904.105.997

 

- Đồng chí: Nguyễn Đình Thi

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình, kỹ sư xây dựng, thạc sỹ quản lý kinh tế

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0988.892.333

- Email: nguyendinhthi@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Vũ Mạnh Hùng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0912.576.776

- Email: vumanhhung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Dương Đức Lân

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sự xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.407.621

- Email: duongduclan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Hoài Thu

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Điện thoại: 0129.305.1111

- Email: phamhoaithu@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Ngọc Văn

- Chức vụ: Nhân viên - HĐLĐ

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng.

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 038944350

- Email: tranngocvan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Nhân viên bộ phận Tư vấn giám sát - kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1068 Tổng lượt truy cập 872702918